ZSOiZ - powrót do strony głównej Liceum Ogólnokształcące Szkoły Zawodowe
Liceum Ogólnokształcące
Szkoły Zawodowe
Teczka Dyrektora

Wszystkie pliki zapisane są w formacje *.pdf

Dokumenty szkolne:
 • WSO 2015
 • Statut - tekst jednolity
 • Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Procedura postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów
 • Kalendarz organizacji roku szkolnego 2017/2018
 • Koncepcja pracy szkoły w latach: 2006-2011, 2012-2017
 • Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2015/2016
 • Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017
 • Sprawozdanie z działalności: 1999-2006, 2007-2009, 2010-2011.
 • Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016
 • Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
 • Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego od roku szkolnego 2013/2014
 • Raport z ewaluacji wewnętrznej - efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki
 • Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela
 • Załącznik do oceny oceny pracy

  Podstawa progamowa obowiązująca od roku szkolnego 2012-2013:
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 • Organizacja pracy szkoły od 1 wrzesnia 2012

  Przepisy Oświatowe:
 • Przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów dla uczniów i słuchaczy

  Matura 2015:
 • Założenia zmian w maturze – od 2015 r.

  Materiały szkoleniowe:
 • Prezentacje związane z motywowaniem ucznia - .rar

  Pozostałe dokumenty:
 • Sprawozdanie wychowawcy klasy - LO lub Szkoła Zawodowa
 • Sprawozdanie wychowawcy klasy absolwentów - LO lub Szkoła Zawodowa
 • Arkusz analizy pracy własnej - .doc
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Dziennik elektroniczny
 • Poradnik w sprawie wyjazdów dzieci i mlodzieży
 • Karta wycieczki - .doc
 • Regulamin honorowego oddawania krwi
 • Plan nadzoru pedagogicznego kierownika Internatu ZSOiZ w Mońkach na rok szkolny 2016-2017
 • Ostatnia aktualizacja: 07.11.2014
  BIP ZSOiZul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki
  tel.:(0-85)716-27-38,
  e-mail: sekretariat@zsmonki.pl