Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

E

r

a

s

m

u

s

+

One World, one Organism.

A modern way of exploring processes, phenomena and changes

in the geographical environment.

Jeden świat, jeden organizm.

Nowoczesny sposób badania procesów, zjawisk i zmian

w środowisku geograficznym.

partners of the project:

Italy

 

ITET Marco Polo in Palermo

Poland

 

Liceum Ogólnokształcące

w Mońkach

Netherlands

 

Liemercollege in Zevenaar

Portugal

 

Agrupamento

de Escola de Vilela in Paredes

Projekt polega na współpracy szkół z czterech krajów: Polski, Holandii, Portugalii i Włoch

mającej na celu naukę i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

w zakresie nauczania geograficznego i nauk przyrodniczych w procesie dydaktycznym.

 

Czas trwania projektu: 01.12.2018-30.11.2020

 

W projekcie zaplanowano wymiany grup uczniowskich

oraz programy szkoleniowe dla nauczycieli.

- wymiana doświadczeń podczas międzynarodowych spotkań: zapoznanie partnerów z innowacjami, metodami nauczania w zakresie nauk geograficznych i przyrodniczych,

 

- analiza elementów środowiska naturalnego charakterystycznych dla danego regionu / kraju i zmian w nim zachodzących, np. form krasowych i procesów masowych na stokach (Polska); aktywności wulkanicznej (Włochy); zmian klimatu i radzenia sobie z morzem (Holandia);zmiana linii brzegowej (Portugalia);

- poprawa jakości i efektywności nauczania i uczenia się nauk przyrodniczych, 

 

- poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności cyfrowych, wykorzystanie innowacyjnych programów i narzędzi komputerowych

 

- teoretyczne i terenowe dla nauczycieli i uczniów

- poprawa posługiwania się językiem angielskim

- kształtowanie postaw otwartości i tolerancji

cele projektu:

project goals:

-exchange of experience during international meetings: familiarizing partners with innovative teaching methods in the field of geographic and natural sciences,

 

- analysis of the elements of the natural environment characteristic for a given region/country and changes occurring in it, with the help of innovative methods, eg: karst and mass processes on the slopes (Poland); volcanic activity (Italy); climate change and water management (the Netherlands); change of coastline (Portugal); 

 

- improvement of the quality and effectiveness of teaching and learning of natural sciences

- knowledge and improvement of digital skills, the use of innovative programs and computer tools

 

- theoretical and field studies for teachers and students

- improving the use of English

- learning openness and tolerance

18-20 February 2019

Short term joint staff training event in Holland

 

Presentations of partners and environmental issues of the project

Amsterdam tour 

19-25 May 2019

 

Short term exchange of groups of students in Poland

- presenting partners the Polish school, natural environment, region etc.

-theoretical introduction to environmental problems in Poland: 

mass movements on slopes, karst processes (forms, ways of management, threats, human role, anthropopressure)

- presenting innovative methods and tools - Testico (tool for creating educational tests), EDcite (platform to consolidate acquired knowledge and perform tests)

- field workshops in Częstochowa, Ojcowski, Pieniński and Tatra National Parks, Zakopane, Wieliczka

29 September- 05 October 2019

 

Short term exchange of groups of students in Italy 

- presenting partners the Italian school, natural environment, region etc.

-theoretical introduction to environmental problems in Italy:

various typs of volcanoes, eruptions, volcanic landscape, ways of risk management and prevention, human activity in volcanic areas

- presenting innovative methods: UMap (tool for creating thematic digital maps),  Nearpod (educational service to perform interactive presentations during lessons)

- field workshops  near Etna, Stromboli

Presenting partner countries and environmental issues

Working in teams using acquired knowledge

Learning about Testico and Edcite

Field workshops: Etna, Stromboli

Field workshops 

16-22 February 2020 


Short term exchane of students in Holland
 -presentation of innovative methods / tools selected by the Dutch school: GIS and OSMAND programs.
 In addition, teaching tools will be presented to partners: NEARPOD and ED puzzle; workshops at school - learning how to use new programs and tools.

-field workshops connected with:
- traditional landscape: dams, windmills, canals (around Zevenaar, Blokzijl / Giethoorn)
- water management in Nijmegen / Arnhem (rivers and polders, drinking water, sanitation) and "Site for the River" project, run by the Rijkswaterstaat in the Rijn-IJssel polder site - visit to the headquarters and river control center
- Delta plan in Zeeland and Zuid-Holland

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum