Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

E

r

a

s

m

u

s

+

One World, one Organism.

A modern way of exploring processes, phenomena and changes

in the geographical environment.

Jeden świat, jeden organizm.

Nowoczesny sposób badania procesów, zjawisk i zmian

w środowisku geograficznym.

partners of the project:

Italy

 

ITET Marco Polo in Palermo

Poland

 

Liceum Ogólnokształcące

w Mońkach

Netherlands

 

Liemercollege in Zevenaar

Portugal

 

Agrupamento

de Escola de Vilela in Paredes

Projekt polega na współpracy szkół z czterech krajów: Polski, Holandii, Portugalii i Włoch

mającej na celu naukę i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

w zakresie nauczania geograficznego i nauk przyrodniczych w procesie dydaktycznym.

 

Czas trwania projektu: 01.12.2018-30.11.2020 (projekt przedłużono do sierpnia 2021)

 

W projekcie zaplanowano wymiany grup uczniowskich

oraz programy szkoleniowe dla nauczycieli.

- wymiana doświadczeń podczas międzynarodowych spotkań: zapoznanie partnerów z innowacjami, metodami nauczania w zakresie nauk geograficznych i przyrodniczych,

 

- analiza elementów środowiska naturalnego charakterystycznych dla danego regionu / kraju i zmian w nim zachodzących, np. form krasowych i procesów masowych na stokach (Polska); aktywności wulkanicznej (Włochy); zmian klimatu i radzenia sobie z morzem (Holandia);zmiana linii brzegowej (Portugalia);

- poprawa jakości i efektywności nauczania i uczenia się nauk przyrodniczych, 

 

- poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności cyfrowych, wykorzystanie innowacyjnych programów i narzędzi komputerowych

 

- teoretyczne i terenowe dla nauczycieli i uczniów

- poprawa posługiwania się językiem angielskim

- kształtowanie postaw otwartości i tolerancji

cele projektu:

project goals:

-exchange of experience during international meetings: familiarizing partners with innovative teaching methods in the field of geographic and natural sciences,

 

- analysis of the elements of the natural environment characteristic for a given region/country and changes occurring in it, with the help of innovative methods, eg: karst and mass processes on the slopes (Poland); volcanic activity (Italy); climate change and water management (the Netherlands); change of coastline (Portugal); 

 

- improvement of the quality and effectiveness of teaching and learning of natural sciences

- knowledge and improvement of digital skills, the use of innovative programs and computer tools

 

- theoretical and field studies for teachers and students

- improving the use of English

- learning openness and tolerance

18-20 February 2019

Short term joint staff training event in Holland

 

Presentations of partners and environmental issues of the project

Amsterdam tour 

19-25 May 2019

 

Short term exchange of groups of students in Poland

- presenting partners the Polish school, natural environment, region etc.

-theoretical introduction to environmental problems in Poland: 

mass movements on slopes, karst processes (forms, ways of management, threats, human role, anthropopressure)

- presenting innovative methods and tools - Testico (tool for creating educational tests), EDcite (platform to consolidate acquired knowledge and perform tests)

- field workshops in Częstochowa, Ojcowski, Pieniński and Tatra National Parks, Zakopane, Wieliczka

29 September- 05 October 2019

 

Short term exchange of groups of students in Italy 

- presenting partners the Italian school, natural environment, region etc.

-theoretical introduction to environmental problems in Italy:

various typs of volcanoes, eruptions, volcanic landscape, ways of risk management and prevention, human activity in volcanic areas

- presenting innovative methods: UMap (tool for creating thematic digital maps),  Nearpod (educational service to perform interactive presentations during lessons)

- field workshops  near Etna, Stromboli

Presenting partner countries and environmental issues

Working in teams using acquired knowledge

Learning about Testico and Edcite

Field workshops: Etna, Stromboli

Field workshops:

16-22 February 2020 


Short term exchane of students in Holland
 Presentation of innovative methods / tools selected by the Dutch school: GIS and OSMAND programs.
 In addition, teaching tools were presented to partners: NEARPOD and ED puzzle; During workshops at school - partners got to know how to use new programs and tools.

Field workshops were connected with:
- traditional landscape: dams, windmills, canals (around Zevenaar, Blokzijl / Giethoorn)
- water management in Nijmegen / Arnhem (rivers and polders, drinking water, sanitation) and "Site for the River" project, run by the Rijkswaterstaat in the Rijn-IJssel polder site - visit to the headquarters and river control center
- Delta plan in Zeeland and Zuid-Holland

Brochure of the project

Padlet of the project

Testico Edu:

A new approach to knowledge transfer and verification with a view to improve the knowledge verification process, an Interactive Testing System - Testico Edu. The system uses wireless communication technology between mobile devices (so-called remote controls) as well as a receiver and special software.

The questions are displayed on the screen and the students provide answers using the assigned remote controls (e.g. according to the numbers in the register).

The teacher can quickly gather information from the entire group along with an instant display of the results. In addition, the quick response system is also a modern teaching methodology by which the teacher verifies the students' understanding of the material on an ongoing basis during class.

 

EDcite:

Edcite is a free online platform that equips teachers with state-aligned digital practice. Teachers can search the Edcite libraries or create their own standards-based assessments using technology-enhanced question types. Edcite autograding gives teachers and students instant feedback. Teachers can view live results while students progress or view standards-based results in a summary report.

Working with Nearpod, e-twinning platform, padlet and Publisher

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum