Copyright ZSOiZ w Mońkach

RODO 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z tłumaczeniem na język migowy TUTAJ >>>>>

Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Egzamin zawodowy- sesja letnia 2020

Od poniedziałku 22 czerwca 2020 r. rozpoczynamy sesję letnią egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Poniżej zamieszczamy harmonogram części pisemnej i praktycznej.

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO >>>

 

PRZYPOMINAMY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
  odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
  (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub
  po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca
  w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie
  egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego
  pytanie
  2) wychodzi do toalety
  3) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części
  praktycznej EPKwZ i EZ)
  4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali
  egzaminacyjnej
 4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli
  uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku
  zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
  maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 6. zdający nie mogą przebywać w Sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
16 czerwca 2020

aktualności