Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

EGZAMIN ZAWODOWY

Egzamin zawodowy

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU ZAWODOWEGO WG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2012 r.?
Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.‎

 

CO SPRAWDZA EGZAMIN ZAWODOWY?
1.    Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.
2.    Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎
3.    Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

 

DO KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ NA EGZAMIN?
1.    Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed ‎terminem egzaminu.‎
2.    Natomiast osoby przystępujące do egzaminu w trybie eksternistycznym składają wniosek o ‎dopuszczenie do egzaminu do 31 stycznia (jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu w danym ‎roku) lub do 30 września (jeśli zamierzają przystąpić w roku kolejnym).

 

JAK WYGLĄDA EGZAMIN ZAWODOWY?‎
Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.


JAK WYGLĄDA CZĘŚĆ PISEMNA?‎
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎


JAK WYGLĄDA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA?
Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.


JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN?
Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎
1.    ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
2.    z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎
Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.


JAKI DOKUMENT OTRZYMUJE SIĘ PO ZDANIU EGZAMINU?
Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.
Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach.

 

TO WARTO WIEDZIEĆ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIEDY PRZEPROWADZANY JEST EGZAMIN ZAWODOWY?

W 2018 r. zostaną przeprowadzone trzy sesje w poniższych terminach:

 

  • 10 stycznia – 17 lutego (część pisemna – 11 stycznia), z wyłączeniem kwalifikacji Z.22 i Z.23
  • 19 czerwca – 4 lipca (część pisemna – 19 czerwca), z wyłączeniem kwalifikacji Z.22 i Z.23

tylko kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik pożarnictwa 7 maja – 6 czerwca

(część pisemna: Z.22 – 7 maja, Z.23 – 5 czerwca)


Szczegółowy harmonogram publikowany jest w Komunikacie dyrektora CKE

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum